KOG Stasegem respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KOG Stasegem persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar KOG Stasegem verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar KOG Stasegem enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen (VFV), te raadplegen via deze link: https://www.voetbalvlaanderen.be/privacyverklaring.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van KOG Stasegem VZW, stamnummer 5015 en ondernemingsnummer BE 0840.074.636, gevestigd te Veldrijk 22 te 8530 Harelbeke. Je kan ons bereiken via de gerechtigd correspondent (hierna aangeduid als GC).

Ludo Depuydt (GC) is de contactpersoon van KOG Stasegem voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via mail op ludo.depuydt@telenet.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KOG Stasegem verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Team
 • Contactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider
 • Administratie lidgelden
 • Beeldopnames van wedstrijden, trainingen en activiteiten
 • Jouw sportieve evaluaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KOG Stasegem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij KOG Stasegem (hoofdzakelijk in het kader van de verzekeringsdossiers KBVB)
 • Gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze GC, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevesn verwerken

KOG Stasegem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling lidgeld;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;
 • KOG Stasegem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Verplichtingen jegens de KBVB en VFV.

Geautomatiseerde besluitvorming

KOG Stasegem maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KOG Stasegem bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden jaarlijks in en geïnformatiseerd bestand bijgehouden door de GC. Dit bestand wordt vijf jaar bijgehouden (vb: speeljaar 2016/2017: gegevens worden gewist uiterlijk op 1 juli 2022).

We wijzen erop dat de gegevens inzake de historiek van een speler (clubs, wedstrijden) door de KBVB / VFV bijgehouden worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

KOG Stasegem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, (dit is momenteel niet het geval) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KOG Stasegem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

er worden nooit persoonlijke gegevens gevraagd noch gedeeld die kunnen schade toebrengen aan de privacy


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

KOG Stasegem gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KOG Stasegem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de GC. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KOG Stasegem wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KOG Stasegem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de GC.

Unknown