Algemene principes

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.

KOG Stasegem is, via zijn lidmaatschap bij de KBVB, verzekerd via het Federaal Solidariteitsfonds (FSF).

Tussenkomst van de voetbalbond

 • De KBVB komt alleen tussen voor kwetsuren opgelopen tijdens een training of een wedstrijd, gebeurd op het terrein, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het terrein en omgekeerd (niet op de openbare weg !!!).
 • Voor de tussenkomsten van de KBVB gelden onderstaande beperkingen:
  • Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen, worden geen kinesitherapeutische onkosten door het Federaal Solidariteitsfonds uitgekeerd.
 • De gekwetste dient in regel te zijn met de mutualiteit & lidgeld. Indien dit niet het geval is, wordt het dossier niet in aanmerking genomen.
 • De KBVB dient binnen de 21 dagen na het ongeval een aangifte document te ontvangen – zie verder.
 • Ingeval u over een persoonlijke individuele hospitalisatieverzekering beschikt, dient u dit te vermelden.
 • Reeds enkele mutualiteiten dekken sportongevallen, ga bij uw mutualiteit na of zij sportongevallen dekt
 • Belangrijke bemerking: het is aangeraden de ernst van het ongeval goed in te schatten alvorens een aangifte in te dienen – de K.B.V.B. rekent immers voor elk dossier een administratiekost ( = franchise ) aan (momenteel 12 €). Dus, indien de tussenkomst beperkt blijft tot één of twee doktersbezoeken, heeft het geen nut een aangifte in te dienen.

Procedure aangifte

 • Het Federaal Solidariteitsfonds komt slechts tussen wanneer de gekwetste beroep heeft gedaan op een geneesheer. De ongevalsaangifte moet binnen de 21 werkdagen aan het Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B. worden overgemaakt. Dit gebeurt verplicht via de gerechtigd correspondent. 
 • Volg scrupuleus en STIPT alle stappen bij het indienen van een ongevalsaangifte:
   • Vraag een aangifteformulier bij de trainer of het bestuur, of download het (hieronder) 
   • Laat het aangifteformulier invullen en ondertekenen door de geneesheer die het eerste onderzoek voert.  
   • Indien er kine of fysio nodig blijkt, moet de behandelende geneesheer dit onder punt 4 van de aangifte vermelden, samen met het aantal noodzakelijke zittingen.  Zonder deze vermelding zal de KBVB de terugbetaling van deze kosten weigeren!
   • Vul de hoofding van dit formulier in, onderteken het en breng er een klevertje van je ziekenhuis op aan
   • Bezorg dit zo snel als mogelijk aan de gerechtigd correspondent, eventueel via iemand van het bestuur;
 • De GC zal het nodige doen om de aangifte in te dienen. Enkele dagen later zal hij je een ontvangstlelding bezorgen.  Bewaar deze zorgvuldig.

Verder verloop van de procedure

 • Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt het Federaal Solidariteitsfonds echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het volgend ongeval. Dit wil zeggen dat de speler niet meer is verzekerd, en in principe niet meer mag deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Je betaalt zelf alle facturen en medische kosten. Hou alle documenten goed bij. 
 • Zodra de geneesheer oordeelt dat je terug mag voetballen, laat je het attest “van volledige genezing” invullen (de onderste helft van het ontvangstbewijs).
 • Bezorg dit document samen met alle kosten (originele documenten en een samenvattende lijst van het ziekenfonds aan de gerechtigd correspondent. Die zal het nodige doen om alles aan de KBVB te bezorgen.
 • Na berekening van de tussenkomst zal je hierover ingelicht worden. De terugbetaling gebeurt via een overschrijving.  Hiervoor hebben we uiteraard je rekeningnummer nodig.

Tot slot

 • KOG aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de voorziene procedure niet stipt nageleefd werd.
 • Voor verdere inlichtingen wend je tot Depuydt Ludo GSM: 0468589459.
Unknown