Visie

ALGEMENE VISIE VAN KOG STASEGEM


1         MISSIE KOG STASEGEM

KOG STASEGEM wil voetbal aanbieden van de beste kwaliteit zodat zowel spelers als toeschouwers zich kunnen amuseren.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Ook onze G-ploegen, Recreas, moet zich goed voelen binnen de club en zich verder sportief kunnen ontwikkelen.

Wij willen een trefpunt, een voetbalhuis van het lokale voetbal zijn. Waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal voor jongens en meisjes zowel in competitie als in recreatie, G-voetbal.

We willen vooral een club zijn waar iedereen zich thuis voelt.  Waar men zich sportief kan meten op het eigen niveau en waar iedereen elkaar respecteert en waardeert.

Om dit alles te doen willen we ook blijven werken aan een geschikte infrastructuur.  Een gezellig stadium, een leuke en verzorgde kantine en feestzaal, maar ook het beste trainingsmateriaal.

KOG STASEGEM moet voor de hele gemeente een ontmoetingsplaats zijn waar spel en plezier hand in hand gaan en waar het goed toeven is.


2         FINANCIEEL

KOG STASEGEM brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het gemeentebestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars en, voor onze jeugdwerking door de Voetbal Vlaanderen en de KBVB.

Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten dienste komen van het lokaal voetbal.

Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet. KOG STASEGEM zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten.

De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de ploegen van de volwassenen en de jeugdploegen.

Voor de eerste ploeg wordt een budget voorzien gebaseerd op het geschat aantal punten dat zal behaald worden.  Inkomsten uit de kantine en sponsoring zijn de grootste inkomstenbronnen.De uitbetaling van de spelers de grootste uitgavenpost.

Elk jaar wordt voor de jeugdwerking geëvalueerd aan de hand van het vorige seizoen en de doelstelling voor het volgende seizoen. Hier wordt rekening gehouden met het aantal jeugdspelers en trainers die enerzijds de grootste opbrengst genereren (lidgeld) als kosten (trainingsvergoedingen). De bedoeling is om telkens break- even te draaien. Opbrengsten worden gehaald uit subsidies, sponsoring, evenementen en verkoopacties. Elk jaar wordt ook budget voor investeringen in trainingsmateriaal.

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. KOG STASEGEM volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.


                                                 ALGEMENE VISIE KOG STASEGEM

De jeugdopleiding voor de club één van de belangrijkste punten in de verdere uitbouw van onze club. Doorstroming van eigen talent is een primaire taak binnen de jeugdopleiding. Eigen talentvolle spelers krijgen voorrang op externe spelers. Geeft de groeimarge van de speler uitzicht op doorstroming naar de Fanion- of de beloften-kern, dan zal de club alles in het werk stellen om die jongeren de kans te geven.

De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt worden. Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.

Talentvolle spelers vanaf U15 worden in de postformatie opgenomen om hun spelkwaliteit ook buiten de eigen competitie te evalueren. De trainersstaf van de U17-U19 overleggen met de beloftentrainer en de trainer van de postformatie aangaande de selectie en evaluatie.

Beloftevolle jongeren worden besproken in de sportieve cel en indien er een kans bestaat om in de A ploeg te kunnen aantreden worden deze gescout door de trainer van de eerste ploeg. De sportieve cel neemt hierin de beslissingen en communiceert hierover met de speler, zijn trainer en de trainersstaf van de eerste ploeg.

We willen:

  •  Kinderen uit de omgeving, maar ook daarbuiten, een gezond en prettig vrijetijdsbesteding aanbieden, waarin ook sociale vaardigheden worden ontwikkeld.
  •  Jonge voetballertjes opleiden tot volwassen voetballers en dit liefst binnen onze eigen club.Van debutantje tot veteraan.
  •    Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau.
  •    Werken aan verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal.
  •   Verder ontwikkelen tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers.
  • De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen op een sociaal en pedagogische manier, waarbij fair play, gelijkheid, doorzettingsvermogen, … belangrijk zijn.

Daarom hechten wij ook veel belang aan enkele WAARDEN en NORMEN

  • ·       Discipline en respect: bij KOG STASEGEM gelden regels/afspraken die door alle jeugdspelers gekend moeten zijn en door de trainers opgevolgd worden. Respect voor personen en materiaal is één van de belangrijkste waarden die de club actief nastreeft. Voor onze jongste spelers verwachten we vooral dat ze “vriendelijk” zijn en de instructies van de trainers goed opvolgen. Van onze oudere spelers verwachten we dat ze de woorden “respect” en “discipline” kennen en zich hier ook naar gedrag
  •  Ploeggeest, vriendschap en samenspel: voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je wint als ploeg, je verliest als ploeg, je speelt als ploeg. Binnen de jeugdwerking van KOGV STASEGEM wordt veel aandacht besteed aan het ploeggebeuren. Tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, ter gelegenheid van extrasportieve activiteiten (vb. kerstfeest – uitstappen – …) wordt steeds per ploeg gewerkt. Naast het individuele opleidingstraject, zijn “het leren samenleven in groep”, “rekening houden met elkaar” en “werken voor elkaar” immers ook opleidingsdoelstellingen van onze club.
  • Gezelligheid, “fun”, spelvreugde: KOG STASEGEM is een amateurclub. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is het voetbalgebeuren van hun zoon/dochter een hobby. Daarom is het belangrijk dat de club aandacht heeft voor dit aspect: voetballen bij KOG STASEGEM moet ook ‘plezant’ zijn. Dit betekent niet dat de focus verschoven wordt van een goede (voetbaltechnische) opleiding en een degelijk voetbalspel naar alleen ‘fun’. KOG STASEGEM is overtuigd dat, indien een speler veel speelvreugde vindt en indien er ruimte is in een ploeg voor gezelligheid en plezier, hij/zij ook meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen en te voetballen.

Unknown